انصراف
خانه » اطلاعات کارکنان شهرداری
ردیفنامنام خانوادگیتاریخ شروع به کارپست سازمانینام سازمانخالص دریافتی
۱علیابراهیم پور دهنوی۱۳۹۶/۰۵/۰۱حمل و نقلسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲جوادابراهیمی سیریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریحراست
نیاز به رضایت کارمند
۳رضاابراهیمی سیریزی ۱۳۸۴/۱۲/۰۸مسئول کارپردازیشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴ماشاللهابراهیمی شریف آباد۱۳۸۴/۱۲/۰۸دفع آفاتسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵رسولابوالحسنی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول اموالشهرداری مركزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶حسینابوالهادی در رنجی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷روح اللهابوالهادی درنجی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیفضای سبزنیاز به رضایت کارمند
۸محمدابوطالبی۱۳۸۴/۱۲/۰۸شهردار منطقه دوشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۹حسینابوطالبی باقر اباد۱۳۷۹/۰۳/۰۱آتشنشانیسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۰جوادابوطالبی باقر آباد۱۳۸۴/۱۲/۰۸معاون سازمان عمرانسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۱حسینابولی بهجت كشكوییه۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارپردازشهرداری مركزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۲محسنابولی زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریسازمان تاكسیرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۳صفرابولی سرداری۱۳۸۴/۱۲/۰۸نظام مهندسیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۴علیابین۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانشهرداری مرکزی
نیاز به رضایت کارمند
۱۵محمدرضااثنی عشری۱۳۷۹/۰۳/۰۱تاسیساتسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۶مجتبیاثنی عشری۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۷نیمااحمد زادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۸ناهیداحمدی۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۹احساناحمدی۱۳۹۶/۰۵/۰۱دبیرخانه مرکزیشهرداری مرکزی
نیاز به رضایت کارمند
۲۰ابراهیماحمدی نصر۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول دفترشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۱ولی اللهاحمدیان مسینانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۲رضاآدیش۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهزیباسازی
نیاز به رضایت کارمند
۲۳محمدعلیآذرپیوند۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراستنیاز به رضایت کارمند
۲۴محمدحسینآذرخش۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیسازمان عمراننیاز به رضایت کارمند
۲۵علیآذررنگ۱۳۹۶/۰۵/۰۱تاسیسات شن و ماسهسازمان عمران
نیاز به رضایت کارمند
۲۶علیآذررنگ۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور مالیشهرداری مركزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۷فاطمهآذرشب۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارگر آرامستانآرامستان
نیاز به رضایت کارمند
۲۸مجیدآرامون۱۳۷۹/۰۳/۰۱ترمینالسازمان تاكسیرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۹حسینآران۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی راننده سازمان عمراننیاز به رضایت کارمند
۳۰رضاآرمعیت۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۱آرزواژدری مقدم۱۳۹۶/۰۵/۰۱داراییمامور بخدمت
نیاز به رضایت کارمند
۳۲حسناستاد حسینی اناری جلگه۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۳حسیناسداللهی دردری۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراستنیاز به رضایت کارمند
۳۴حسیناسداللهی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱حقوقیشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۵حامداسدی خلیق۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۶حسیناسلامی مذهب داورانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۷عباساسلامی مذهب۱۳۹۶/۰۵/۰۱بناسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۸علی اصغراسلامی نژاد پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نیاز به رضایت کارمند
۳۹اكبراسمعیل خانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۰ماشاء الهاسماعیل زاده موسوی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رفتگرمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۴۱حسناسماعیلی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۲اكرماسماعیلی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور مالیشهرداری مركزی رفسنجاننیاز به رضایت کارمند
۴۳ساماناسماعیلی سرتختی۱۳۹۶/۰۵/۰۱تفکیکشهرداری رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۴علی اكبراسماعیلی رنجبردولت آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱لکه گیری آسفالتشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۵نجمهاسماعیلی فر۱۳۸۴/۱۲/۰۸فرهنگسراشهرداری رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۶محمدمهدیاسماعیلی مهدی آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱انباردارسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۷روح اللهاسمعیلی نژاد علم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱واحد برقمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۴۸علی اكبراصغری دردر۱۳۹۶/۰۵/۰۱استاد بناسازمان عمراننیاز به رضایت کارمند
۴۹مسعودافتخاریان۱۳۹۶/۰۵/۰۱درآمدشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۰محمدعلیافضلی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارمند بازرسیبازرسی
نیاز به رضایت کارمند
۵۱لیلاآقا زمانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارمند املاکشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۲مرتضیاكبر زاده چناری۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۵۳مجتبیاكبر نسب مهدی اباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول بودجهشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۴امیراكبرزاده جنت آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیسازمان عمراننیاز به رضایت کارمند
۵۵مهدیاكبرزاده جنت آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱بناسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۶مجتبیاكبرزاده چناری۱۳۹۶/۰۵/۰۱راننده تراکتورخدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۵۷علیاكبرزاده درجوزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۵۸محمدعلیاكبرزاده درجوزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۵۹مصطفیاكبركرمانی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱سنگ شکنسازمان عمراننیاز به رضایت کارمند
۶۰حسیناكبری نسب ماهونك۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۱علیرضااكبری ابراهیم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۲رضااكبری نسب جنت آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱سد معبرشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۳جابراكبری نسب ماهونك۱۳۷۹/۰۳/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۴محمداكبری نسب ماهونك۱۳۹۶/۰۵/۰۱تاسیساتمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۶۵امیداكبریان عباس آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۶علی اصغراله کرمی کمال آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱جوشکارزیباسازی
نیاز به رضایت کارمند
۶۷مجتبیامامی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتشنشنانی
نیاز به رضایت کارمند
۶۸بهمنامامیان۱۳۸۴/۱۲/۰۸رئیس اداره سیما منظر
سازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۹فرزانهامراللهی پور شیرازی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول دفترشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۰محمودامرالهی نسب مهدی آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱نیاز به رضایت کارمند
۷۱حسنامیری۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان حمل ونقل رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۲محمدجوادامیری خانكانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱ناظر رفتگرانمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۷۳رضاامیری داوران۱۳۹۶/۰۵/۰۱آبدارچیشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۴رضاامیری حسن آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۵اصغرامیری خراسانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱جوشکارسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۶یداللهامیری خراسانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیسازمان عمراننیاز به رضایت کارمند
۷۷محسنامیری رنجبر۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی آتش نشانآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۷۸كاظمامیری رنجبر۱۳۹۶/۰۵/۰۱جذب درآمدشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۹حمیدامیری رنجبرشریف آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی آتش نشانآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۸۰محمدجوادامیری مقدم۱۳۹۶/۰۵/۰۱ناظر رفتگرهامعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۸۱ازادامینی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیسازمان عمراننیاز به رضایت کارمند
۸۲مجتبیامینی پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیخدمات شهرینیاز به رضایت کارمند
۸۳عبدالهانصاری نسب۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۸۴علیایران نژادپاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۸۵علیایزدی یزدان آبادی۱۳۷۹/۰۳/۰۱باغبانشهرداری رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۸۶محسنایزدی یزدان آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۸۷محمدعلیباباخانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۸۸محمدبارانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۸۹میلادبازماندگان۱۳۹۶/۰۵/۰۱انفورماتیکشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۹۰علیبازماندگان خاتونی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیسازمان عمراننیاز به رضایت کارمند
۹۱حمیدبازماندگان هنسیجی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۹۲مهدیبازمانده گان هنسیجی۱۳۹۶/۰۵/۰۱سد معبرمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۹۳امین اللهبافقی پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۹۴جابرباقری۱۳۹۶/۰۵/۰۱اپراتورسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۹۵حسنباقری پررانی۱۳۷۹/۰۳/۰۱املاکشهرداری مرکزی
نیاز به رضایت کارمند
۹۶محمدباقری دهنوئی۱۳۹۶/۰۵/۰۱سد معبرشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۹۷مهدیباقری فتح آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۹۸نادرباقری كیان۱۳۹۶/۰۵/۰۱متصدی نهالستانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۹۹مقدادباقری نسب ماهونكی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۰۰رضابالود۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۰۱محمدعلیبخشی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریآرامستان
نیاز به رضایت کارمند
۱۰۲محمدرضابردسیری۱۳۷۹/۰۳/۰۱انباردارواحد برق
نیاز به رضایت کارمند
۱۰۳مرتضیبردسیری۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریمعاونت فنی و عمرانی
نیاز به رضایت کارمند
۱۰۴حسنبرزگر باقرآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۰۵ملیحهبرزگر حسینی۱۳۹۶/۰۵/۰۱اموالشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۰۶محدثهبرزگرحسینی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارمند رفاهشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۰۷مجیدبرفی۱۳۷۹/۰۳/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۰۸محمدبرنداف۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیسازمان عمراننیاز به رضایت کارمند
۱۰۹رضابرهانی محمودآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱پلیس ساختمانشهرداری منطقه دو
نیاز به رضایت کارمند
۱۱۰محمدبشكوه۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۱۱۱محمدرضابشیری۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۱۲علیبلوچ رفسنجانی۱۳۷۹/۰۳/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۱۳علیبلوچ مهدی آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۱۴جوادبمانی كوثر ریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۱۵حجتبهادری۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۱۱۶سجادبهرامشاهی سیستانی۱۳۷۹/۰۳/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۱۷رضابهرامی سرخان۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۱۸محمدرضابهشتی مقدم۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۱۱۹عباسبهشتی مقدم۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارمند دبیرخانهشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۲۰فرهادبیگ زاده ماهانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۲۱محمدرضابیلسته۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئولخدمات شهری منطقه یک
نیاز به رضایت کارمند
۱۲۲یاسربیلسته۱۳۹۶/۰۵/۰۱دبیرخانهشهرداری منطقه یک
نیاز به رضایت کارمند
۱۲۳محمدرضاپارسامنش۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریآرامستان
نیاز به رضایت کارمند
۱۲۴رضاپاریزی منش۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراستنیاز به رضایت کارمند
۱۲۵حمیدپاكار۱۳۹۶/۰۵/۰۱بایگانیشهرداری رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۲۶مجیدپرران نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی آتش نشانیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۱۲۷اكبرپرران نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبان قراردادیحراستنیاز به رضایت کارمند
۱۲۸اكرمپرن۱۳۹۶/۰۵/۰۱انفورماتیکشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۲۹رضاپروره۱۳۷۹/۰۳/۰۱CNGCNGنیاز به رضایت کارمند
۱۳۰محمدپروره۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیخدمات شهرینیاز به رضایت کارمند
۱۳۱رشیدپژوهی۱۳۹۶/۰۵/۰۱تبلیغاتشهرداری مركزی
نیاز به رضایت کارمند
۱۳۲عزتپورابراهیم رحمت آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریسازمان حمل ونقل شهرداری
نیاز به رضایت کارمند
۱۳۳محمد عارفپوراسداللهی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱معاونمعاونت فنی و عمرانی
نیاز به رضایت کارمند
۱۳۴مجیدپوراكبری۱۳۸۴/۱۲/۰۸معاون شهرسازی منطقه یک
شهرداری منطقه یک رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۳۵سیدعلیپورباقری۱۳۹۶/۰۵/۰۱مهندس عمرانمعاونت فنی و عمرانی
نیاز به رضایت کارمند
۱۳۶محمدعلیپورتموزی خشت مسجدی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیخدمات شهرینیاز به رضایت کارمند
۱۳۷محمدعلیپورتوكلی مهدی آباد۱۳۸۴/۱۲/۰۸حسابدارسازمان مدیریت و حمل و نقل رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۳۸مسعودپورجهانشاهی۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۳۹سیدعلیپورحسینی فیروزآباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱پلیس ساختمانپلیس ساختمان منطقه یک
نیاز به رضایت کارمند
۱۴۰علیرضاپوررضایی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۴۱علیپورشفیعی شفیع آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول درآمدشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۴۲عباسپورعبداللهی حیدرآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱تلمبه چیسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۴۳علیرضاپورغلامحسینی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مدیر منطقه یکشهرداری منطقه۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۴۴حسنپورغلامحسینی۱۳۹۶/۰۵/۰۱معاونسازمان تاكسیرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۴۵حسینپورغلامحسینی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۴۶احمدپورغلامحسینی نسب قاسماباد۱۳۷۹/۰۳/۰۱معاونسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۴۷حسینپورغلامرضا۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۴۸روح اللهپورغلامرضا مومن آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۱۴۹حسینپورمحمدی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۱۵۰حسینپورمختاری دره دری۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۱۵۱رضاپورمیرزایی علیایی۱۳۷۹/۰۳/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۵۲محمدپوریوسف۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه دو رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۵۳سیدمصطفیترابی جرجافكی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مهندس عمرانبازآفرینی
نیاز به رضایت کارمند
۱۵۴زهراترقی خواه۱۳۹۶/۰۵/۰۱روابط عمومیشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۵۵مهدیترقیخواه۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآسفالت عمراننیاز به رضایت کارمند
۱۵۶عباسترقیخواه پاریزی۱۳۷۹/۰۳/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۵۷عباسترقیخواه پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نیاز به رضایت کارمند
۱۵۸امیدترك زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۵۹حمیدترك زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱پلیس ساختمانیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۶۰محمدترك زاده سلیمان آبادی۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۶۱مهدیتقوی رفسنجانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۶۲هادیتقی زاده رضاآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور قراردادهاسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۶۳مرتضیتوكلی مقدم۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۱۶۴مجیدجابری بیاضی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۶۵محمدجعفرنسب ابراهیم آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱سد معبرشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۶۶حمیدجعفری سریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱لکه گیری آسفالتسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۶۷حسنجعفری نیا۱۳۸۴/۱۲/۰۸ناظر فضای سبزسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۶۸علیجعفری قاسم اباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱ممیزیممیزی
نیاز به رضایت کارمند
۱۶۹جاویدجعفری كمال آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۱۷۰محمودجعفری كورگه۱۳۸۴/۱۲/۰۸تفکیکشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۷۱سعیدجعفری كورگه۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیمنطقه یکنیاز به رضایت کارمند
۱۷۲مهدیهجعفری محمدآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری مركزی
نیاز به رضایت کارمند
۱۷۳وحیدجعفری نژاد شهرآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۷۴مهدیجعفری هرمزد آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱ناظر شرکت هامعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۱۷۵علیجعفریان راد۱۳۹۶/۰۵/۰۱معاون عمرانسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۷۶مسعودجلالی پورپاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱سد معبرمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۱۷۷محمدرضاجلالی خلیل آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول درآمدشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۷۸احمدجلالی خلیل آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۷۹زهراجمالی پاقلعه۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول دفترشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۸۰محسنجمالی پاقلعه۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۱۸۱معینجمالی پاقلعه۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارشناسحراست
نیاز به رضایت کارمند
۱۸۲رضاجمالی پاقلعه۱۳۹۶/۰۵/۰۱فرمانداریمامور بخدمت
نیاز به رضایت کارمند
۱۸۳علیجمشیدی گوهری۱۳۷۹/۰۳/۰۱نگهبانشهرداری رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۸۴عباسچاهخو صالح آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۸۵محمودچاهخوئی نژاد رفسنجان۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۸۶اكبرحاتمی پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱CNG
بازرسینیاز به رضایت کارمند
۱۸۷محمودحاج حسنی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۸۸عباسحاج حیدری۱۳۸۴/۱۲/۰۸مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف
شرکت تعاونی
نیاز به رضایت کارمند
۱۸۹حسینحاج حسنی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراستنیاز به رضایت کارمند
۱۹۰محسنحاج غلامرضایی۱۳۸۴/۱۲/۰۸مسئول تفکیکشهرداری مرکزی
نیاز به رضایت کارمند
۱۹۱مجتبیحاجی زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱املاکشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۹۲محمدعلیحاجی زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱تفکیکشهرداری منطقه دو رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۹۳بهزادحدادی جلال آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱داراییمامور بخدمت
نیاز به رضایت کارمند
۱۹۴رضاحدادی نوش آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهکشتارگاه
نیاز به رضایت کارمند
۱۹۵احمدحسن زاده ۱۳۹۶/۰۵/۰۱فرمانداریمامور بخدمت
نیاز به رضایت کارمند
۱۹۶مصطفیحسن پور محی آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۹۷عصمتحسن شاهی راویز۱۳۹۶/۰۵/۰۱دبیرخانه مرکزیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۱۹۸مهدیحسنی۱۳۹۶/۰۵/۰۱واحد برقمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۱۹۹امیدحسنی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۰۰زهراحسنی اسماعیل آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداری نهالستانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۰۱عباسحسنی پور حمیدآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۰۲حامدحسنی سیرچی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نقشه بردارشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۰۳امینحسنی صادق اباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۰۴مژگانحسنی كبوترخانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱انفورماتیکشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۰۵محدثهحسنی كبوترخانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱دبیرخانهشهرداری مركزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۰۶حمیدحسنی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۰۷حسینحسنی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادینهالستاننیاز به رضایت کارمند
۲۰۸ابوذرحسنی نژاد فتح آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیمرکزینیاز به رضایت کارمند
۲۰۹حسینحسین پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱آرامستان
آرامستان
نیاز به رضایت کارمند
۲۱۰اصغرحسین پور اودرجی۱۳۹۶/۰۵/۰۱جذب درآمدشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۱۱حسینحسین محمدی حیدرآباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱CNG
بازرسی
نیاز به رضایت کارمند
۲۱۲سیدعلیحسینی۱۳۷۹/۰۳/۰۱باغبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۲۱۳سیدوحیدحسینی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتشنشانی
نیاز به رضایت کارمند
۲۱۴حسنحسینی حسین آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۱۵سیدیداللهحسینی راد۱۳۸۴/۱۲/۰۸امور قراردادهاسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۱۶سیدحسینحسینی رهبر۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول سرمایه گذاریشهرداری مركزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۱۷سیدمحمودحسینی سیریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۲۱۸سیدعلی اصغرحسینی سیریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۲۱۹سیدحسینحسینی پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱نامه رسانشهرداری مركزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۲۰محمدحسینی پورابراهیم آباد نوق۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۲۱محمدرضاحسینی جلال آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱رئیس نهالستانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۲۲سیدعباسحسینی رباط۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارپردازسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۲۳جوادحسینی رفسنجانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول دفترمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۲۲۴سیدحسنحسینی سیریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادینگهباننیاز به رضایت کارمند
۲۲۵سیدمرتضیحسینی سیریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱سد معبرمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۲۲۶علیرضاحسینی فر۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۲۷محسنحسینی فر۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادینگهباننیاز به رضایت کارمند
۲۲۸امینحسینی ماهونكی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول امور قراردادهامعاونت فنی و عمرانی
نیاز به رضایت کارمند
۲۲۹مجیدحسینی مجد۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۲۳۰حدیثهحسینی نسب هرمزد آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کمیسیون ماده صدشهرداری مركزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۳۱جعفرحشمتی رفسنجانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱متصدی ممیزی
ممیزینیاز به رضایت کارمند
۲۳۲مه لقاحكمت۱۳۹۵/۰۴/۲۴رئیس زیباسازیشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۳۳حمیدحكیمی پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱درآمدشهرداری منطقه ۱ رفسنجاننیاز به رضایت کارمند
۲۳۴رضاحمیدپوربدوئی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیاداره بازآفرینینیاز به رضایت کارمند
۲۳۵عیسیحمیدی مقدم۱۳۹۶/۰۵/۰۱املاکشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۳۶محمدعلیحمیدیان۱۳۷۹/۰۳/۰۱استانداری کرمانمامور بخدمت
نیاز به رضایت کارمند
۲۳۷علیحنیف نژاد۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۳۸محمدرضاحیدری لری۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارگر تراکتورمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۲۳۹عباسحیدری صدر۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۴۰محمدرضاحیدری مجد۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۴۱جوادخالقی بارچی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آبدارچیشهرداری مركزی
نیاز به رضایت کارمند
۲۴۲حسنخالقیان۱۳۹۵/۰۴/۲۴امور اداری آتشنشانیسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۴۳مهدیخدادادپور دردر۱۳۷۹/۰۳/۰۱سرپرستواحد برق
نیاز به رضایت کارمند
۲۴۴مرتضیخدادادپور دردر۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۴۵حسینخدادادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱اموالشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۴۶سعیدخدادادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱واحد چکشهرداری مركزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۴۷محمدخدادادی لری۱۳۹۶/۰۵/۰۱پلیس ساختمانیشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۴۸سهیلاخراسانی دره در۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارگزینشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۴۹حسینخراسانی زاده گروئیه۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیعمراننیاز به رضایت کارمند
۲۵۰حسینخرمی جنت آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارپردازسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۵۱حمیدخطیب۱۳۸۴/۱۲/۰۸مهندس عمرانبازآفرینی
نیاز به رضایت کارمند
۲۵۲مهدیخلیلی نژاد دردر۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادینگهباننیاز به رضایت کارمند
۲۵۳محمدخواجه۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۵۴محمودخواجه سلیمی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نامه رسان
شهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۵۵رسولخوان یغما۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه یک
نیاز به رضایت کارمند
۲۵۶علیخوشحالی ماهونك۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۲۵۷علیخیرخواه۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادینگهباننیاز به رضایت کارمند
۲۵۸علیخیرخواه پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۵۹محمد جوادداودی باغینی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارمند بودجهشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۶۰محمدمهدیداورانی قلیزاده۱۳۷۹/۰۳/۰۱سازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
سازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۶۱روح اللهدباغ زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریتاکسیرانی
نیاز به رضایت کارمند
۲۶۲علی اكبردره كردی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۶۳حسیندره كردی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتشنشانی
نیاز به رضایت کارمند
۲۶۴منوچهردست برآورده۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیعمراننیاز به رضایت کارمند
۲۶۵محمددلاكی محمدآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۶۶پروانهده نمكی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور مالیشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۶۷علیرضادهشیری پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۶۸حسندهشیری پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۲۶۹رضادهشیری پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۲۷۰حمیددهشیری پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادینیاز به رضایت کارمند
۲۷۱سیروسدهشیری پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیکارخانه آسفالتنیاز به رضایت کارمند
۲۷۲علیدهقان رجبی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارشناس شهرسازیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۷۳میثمدهقانی سلطانی۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۷۴ساجدهدهقانی فتح آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول روابط عمومیشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۷۵مهدیهدیانتی نیا۱۳۹۶/۰۵/۰۱انفورماتیکشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۷۶محمودراشكی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان فضای سبز
نیاز به رضایت کارمند
۲۷۷حسینرجب زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول ایمنیمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۲۷۸محمدرضارجب زاده عصار۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۲۷۹امینرجب زاده عصار۱۳۹۶/۰۵/۰۱اموالشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۸۰قاسمرجبی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۲۸۱نجمهرجبی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول امور مالیشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۸۲علیرجبی رضاآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۲۸۳رضارجبی مومن آباد۱۳۸۴/۱۲/۰۸مدیرعامل سازمان پارکها
سازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۸۴علیرجبی پورحسین آباد۱۳۸۴/۱۲/۰۸معاون اداری ومالی
شهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۸۵اصغررجبی رستم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱روابط عمومیشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۸۶محمدرجبی رضاآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۸۷صادقرجبی رنجبر خلیل آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱سدمعبر
شهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۸۸حسنرحمانی كشكوئی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۲۸۹علیرضارحیمی نژاددره در۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی انبار ضایعاتنیاز به رضایت کارمند
۲۹۰حسینرزاق زاده داورانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱معاون شهرسازیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۹۱حسنرسایی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۹۲مرجانرشتاك۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور قراردادهاشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۹۳حسینرضائی نژاد سعیدآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۹۴ابوالفضلرضاپور۱۳۹۶/۰۵/۰۱CNG
بازرسی
نیاز به رضایت کارمند
۲۹۵محمدرضارضاپور۱۳۹۶/۰۵/۰۱سد معبرشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۹۶محمدرضاپور سرداری۱۳۹۶/۰۵/۰۱حراستشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۹۷جوادرضاخانی موسی آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان حمل و نقل
نیاز به رضایت کارمند
۲۹۸سارهرضایی حومدین۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول بازرسیشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۲۹۹علیرضایی رحمت آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۰۰محسنرضایی رنجبر سرداری۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۰۶حسنرضوی مقدم۱۳۹۶/۰۵/۰۱نیاز به رضایت کارمند
۳۰۷جوادرفسنجانی چاهخو۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۳۰۸علیرفسنجانی چاهخو۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریشهرداری مركز ی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۰۹حبیب اللهرفیع نژاد پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آهنگرسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۱۰غلامرضارفیعی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۱۱علی اكبررفیعی نژاد خنامونی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۱۲محمدرفیعی وكیل آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول فرهنگیشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۱۳واحدرفیعی وكیل آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۳۱۴محمدرمضان پور تركان آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتشنشانی
نیاز به رضایت کارمند
۳۱۵احمدرمضانی پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱جوشکارزیباسازی
نیاز به رضایت کارمند
۳۱۶حمیدرمضانی پور علی آباد وزیر۱۳۹۶/۰۵/۰۱مرکز پیامحراست
نیاز به رضایت کارمند
۳۱۷محمدرمضانی پورفیض آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۱۸حسینرمضانی علیایی۱۳۷۹/۰۳/۰۱آبدارچیسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۱۹علیرمضانی علیایی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیکمیسیون بند ۲۰نیاز به رضایت کارمند
۳۲۰علیرضارمضانی محمدیه۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتشنشانی
نیاز به رضایت کارمند
۳۲۱محسنرمضانی منش۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۲۲علیرمضانی نژاد عبدالله آبادی۱۳۷۹/۰۳/۰۱سرپرستسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۲۳عبدالرضارنجبر كبوترخانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۲۴حسنرنجبر كبوترخانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۲۵كاظمرنجبرتوتویی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی نگهبانحراستنیاز به رضایت کارمند
۳۲۶زهرارنجبرمحسنی شاهم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱زیباسازیشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۲۷علی اكبررواقی پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱بازنشستهکانون کارگران کرماننیاز به رضایت کارمند
۳۲۸اسماءرودینی پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۲۹رسولروهنده۱۳۹۶/۰۵/۰۱باسکول چیسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۳۰علیزارع اكبرآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۳۳۱رضازارع رستم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱برقکارسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۳۲مرتضیزاهدی فرد۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۳۳۳جوادزمانی۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۳۴عباسزین الدینی راویز۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیعمراننیاز به رضایت کارمند
۳۳۵حسینزین الدینی راویز۱۳۹۶/۰۵/۰۱مخابراتشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۳۶میلادزین الدینی راویز۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۳۷محمدزین الدینی منصور آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۳۸مجیدزینلی احمد آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۳۹رضاساردوئی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۴۰فتح اللهساعدپناه۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادینهالستاننیاز به رضایت کارمند
۳۴۱قاسمسالاری۱۳۸۴/۱۲/۰۸راننده آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۴۲سجادستوان۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۴۳عباسستوده۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۴۴علیسرایداری حیدرآباد کشکو۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۳۴۵فاطمهسرایدونی۱۳۹۶/۰۵/۰۱درآمدشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۴۶احمدسرچشمه پور۱۳۷۹/۰۳/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۳۴۸ناصرسروری۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۴۹علیسعدلوپاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۵۰مرتضیسعدی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۵۱حجتسلطانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۳۵۲غلامرضاسلطانی بناوندی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادینهالستاننیاز به رضایت کارمند
۳۵۳علیسلطانی چاكینی۱۳۹۶/۰۵/۰۱برقکارسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۵۴سعیدسلطانی علم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱روابط عمومیشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۵۵منصورسلطانی علم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۵۶حسنسلطانی گردفرامرزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱گدمعبیكشتارگاه
نیاز به رضایت کارمند
۳۵۷حمیدسلیمی دره در۱۳۸۴/۱۲/۰۸مسئول کارگزینیشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۵۸منوچهرسلیمی دره در۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۵۹محمدعلیسنگی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۶۰عباسسیاهكوهی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۶۱اسماعیلسیدی سرحد۱۳۹۵/۰۴/۲۴امور اداریسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۶۲خیراللهسیوندی پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱سدمعبرمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۳۶۳امیدشاطررفسنجانی پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱سدمعبرشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۶۴حسنشاهین۱۳۹۶/۰۵/۰۱سد معبرمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۳۶۵امیرشبانی رستم آباد۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانیسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۶۶محسنشبانی رستم آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۶۷جوادشریف آبادی عزیزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه یک رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۶۸نویدشریفی۱۳۹۶/۰۵/۰۱معاونسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۶۹مسلمشریفی۱۳۸۴/۱۲/۰۸معاون خدمات شهری
معاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۳۷۰بهنازشریفی۱۳۹۶/۰۵/۰۱خبرنگارشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۷۱علی محمدشریفی پور سرآسیاب۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۷۲مجیدشریفی رستم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مدیرعامل سازمانسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۷۳حسنشریفی رستم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیناظر خدمات شهرینیاز به رضایت کارمند
۳۷۴علیشریفی رستم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱پلیس ساختمانیشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۷۵علی اصغرشریفی رستم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱پلیس ساختمانیپلیس ساختمان
نیاز به رضایت کارمند
۳۷۷محمدصادقشریفی ماهونكی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراستنیاز به رضایت کارمند
۳۷۸حمیدشعبان پور جلال آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱تعمیرکارسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۷۹امیرشعبانی ده یعقوبی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول نهالستانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۸۰علیشمسی نجف آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱معاونت عمرانیمعاونت فنی و عمرانی
نیاز به رضایت کارمند
۳۸۱محمدشهاب الدینی پاریزی۱۳۹۵/۰۴/۲۴معاونشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۸۲عبدالهشهابی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱بروکفشهرداری منطقه دو رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۸۳حسینشهرآبادی اكبرنسب۱۳۸۴/۱۲/۰۸کارمند املاکشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۸۴اكبرشهربابكی ظهیری۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۸۵عباسشیخ حسین داورانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۸۶مرتضیشیرازی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریسازمان حمل ونقل رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۸۷مرتضیصابری علی آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارشناسشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۸۸محمدمهدیصاحب الزمانی۱۳۸۴/۱۲/۰۸آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۸۹حسنصاحبی محمدآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی نگهبانحراستنیاز به رضایت کارمند
۳۹۰حسینصادقی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیرییس دفتر شهردار منطقه دونیاز به رضایت کارمند
۳۹۱مهدیصادقی۱۳۹۶/۰۵/۰۱اپراتورسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۹۲مجیدصادقی حسن آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱سرپرست کارگاهزیباسازی
نیاز به رضایت کارمند
۳۹۳حسنصادقی علم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۳۹۴ولیصادقی ماهونك۱۳۷۹/۰۳/۰۱رفاهمرکزی
نیاز به رضایت کارمند
۳۹۵مهدیصارمی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نقشه بردارسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۹۶محمدعلیصالحی فتح آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۳۹۷مرتضیصالحی فتح آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارشناس ترافیکشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۳۹۸سیدحجتصباغ جعفری۱۳۹۶/۰۵/۰۱بایگانیشهرداری مركزی
نیاز به رضایت کارمند
۳۹۹احسانصدیقی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۰۰علیصفری علم اباد۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۰۱حسینصفری علم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱CNG
بازرسینیاز به رضایت کارمند
۴۰۲سبحانصفری نژاد پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۴۰۳حسنصلحی زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱مکانیکسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۰۴بهروزصوتی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارپردازسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۰۵رضاطالبی نسب فیروز آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۴۰۶محمدطالبی نسب فیروزآباد۱۳۷۹/۰۳/۰۱رانندهحمل و نقل
نیاز به رضایت کارمند
۴۰۷میثمطاهر پور دهج۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۰۸علیطاهری خراسانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارگر گریدرسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۰۹فاطمهطاهری خراسانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول دفترشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۱۰غلامعباسطاهری خراسانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۴۱۱امنهطاهری خراسانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آبدارچیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۱۲حسینطاهری خراسانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۴۱۳ناصرظلی۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۱۴محمودعابدینی شاهرخ آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیزیباسازینیاز به رضایت کارمند
۴۱۵محمدرضاعابدینی كمال آباد۱۳۷۹/۰۳/۰۱تاسیساتسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۱۶علیعارفیان۱۳۸۴/۱۲/۰۸کارمند املاکشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۱۷حمیدعباس زاده فتح آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۴۱۸علیعباس آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۱۹حسینعباس آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان تاكسیرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۲۰علیعباس آبادی پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی نهالستانفضای سبزنیاز به رضایت کارمند
۴۲۱رضاعباس پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۴۲۲امیدعباسی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور قرارداد هاسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۲۳وحیدعباسی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور قرارداد هاسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۲۴حسینعباسی دولت آبادی۱۳۷۹/۰۳/۰۱رسمیتاکسیرانینیاز به رضایت کارمند
۴۲۵محمدعباسی راد۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۴۲۶حسینعباسی عرب آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۲۷محمدرضاعبدالله سلمانی نژادداوران۱۳۹۶/۰۵/۰۱مدیرعاملسازمان حمل و نقلنیاز به رضایت کارمند
۴۲۸حسینعبدالله سلمانی نژادداوران۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیخدماتی منطقه یکنیاز به رضایت کارمند
۴۲۹علیعبداللهی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۳۰علیعبداللهی دره دری۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۳۱ناصرعبداللهی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۳۲محمدابراهیمعبداللهی عباس آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱پلیس ساختمانیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۳۳بهادرعبدالهی عباس آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱واحد برقمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۴۳۴حسینعبدلی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادینهالستاننیاز به رضایت کارمند
۴۳۵علیعبدلی مسینان۱۳۹۶/۰۵/۰۱آبدارچیشورای شهر
نیاز به رضایت کارمند
۴۳۶یداللهعبدلی مسینان۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیتاسیساتنیاز به رضایت کارمند
۴۳۷سیف اللهعبدلی مسینان۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی ترافیکزیباسازینیاز به رضایت کارمند
۴۳۸محمدعبدلی مسینان۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی ترافیکزیبا سازینیاز به رضایت کارمند
۴۳۹جوادعبدلی مسینان۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۴۰منصورعرب بدوی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۴۱نورالهعرب بدوئی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۴۴۲حسینعرب زاده چاكینی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۴۴۳رضاعربزاده چاكینی۱۳۷۹/۰۳/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۴۴۴علیعربنژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۴۵فاطمهعربنژادخانوكی۱۳۸۴/۱۲/۰۸ذیحسابسازمان حمل ونقل
نیاز به رضایت کارمند
۴۴۶الهامعزیزكریمی نسب كشكوئیه۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۴۷محسنعزیزی نژادكشكوئی۱۳۹۶/۰۵/۰۱درآمدشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۴۸مهدیعزیزیان پوركشكوئی۱۳۸۴/۱۲/۰۸امور اداریشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۴۹حسینعسكری۱۳۷۹/۰۳/۰۱امور اداریسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۵۰حسینعسكری۱۳۸۴/۱۲/۰۸معاون سازمان پارک هاسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۵۱علیعسكری اكبرآباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۵۲احمدعسكری بهرمان۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۵۳احمدعسكری حصن۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۴۵۴رضاعسكری حصنی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی سنگ شکنعمراننیاز به رضایت کارمند
۴۵۵حمیدعسكری حصنی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارخانه آسفالتسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۵۶مجیدعسكری لاهیجانی زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۵۷علی اصغرعظیمی استائی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۵۸شهربانوعظیمی راویز۱۳۹۶/۰۵/۰۱کمیسیون ماده ۷
شهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۵۹هادیعلی بیگی۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۶۰محمدعلی بیگی تاج ابادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مرکز پیامسازمان آتشنشانی
نیاز به رضایت کارمند
۴۶۱رضاعلی بیگی ماهونك۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۴۶۲حسنعلی بیگی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارگر آسفالتسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۶۳محمدعلی دلاكی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادینهالستاننیاز به رضایت کارمند
۴۶۴احمدعلی رمضانی ماهونكی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۶۵محمدعلی زاده۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۶۶علیعلی شیری مسینان۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبان قراردادیحراستنیاز به رضایت کارمند
۴۶۷حسنعلی محمدی عبدل آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۶۸ابوالفضلعلی محمدی عبدل آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۶۹منصورعلی نژاد دهنوئی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی رانندهسازمان عمراننیاز به رضایت کارمند
۴۷۰مصطفیعلی نژاد دهنوئی۱۳۹۶/۰۵/۰۱حراستحراست
نیاز به رضایت کارمند
۴۷۱حسینعلی یزدی شفیع آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۴۷۲مهدیعلیپور علیایی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۴۷۳شیماعلیپور محی آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱املاکشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۷۴جهانگیرعلیدادی سلیمانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱روحانیآرامستان
نیاز به رضایت کارمند
۴۷۵محمدرضاعلیرضایی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادکمیسیون ماده صدنیاز به رضایت کارمند
۴۷۶معصومهعلیرضایی۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۷۷حسنعلیزاده رنجبردولت ابادی۱۳۷۹/۰۳/۰۱نقلیه سنگینسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۷۸علیعلیزاده یزدی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۷۹حسنعلی نژادده نوئی۱۳۸۴/۱۲/۰۸رئیس حراستشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۸۰حمیدعلینژاد كمال ابادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۴۸۱محمدغفاری حومدینی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور قراردادهاسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۸۲مهرانغلام پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۸۳امیدغلام پورگیلده۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۸۴عباسغلامحسین پوربهرام ابادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱حقوقیشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۸۵مصطفیغلامحسینی پور بهرام آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی جذب درآمدمنطقه دونیاز به رضایت کارمند
۴۸۶مجیدغلامحسینی رنجبرمحمودابادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۸۷جعفرغلامحسینی رنجبرمحمودآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱پلیس ساختمانیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۸۸عباسغلامحسینی قوام آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریسازمان عمران
نیاز به رضایت کارمند
۴۸۹علیرضاغلامحسینی قوام آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارشناسشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۹۰رضاغلامحسینی نصرت آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۴۹۱علیغیاثی طرزی۱۳۸۴/۱۲/۰۸مسئول تاسیساتشهرداری مرکزی
نیاز به رضایت کارمند
۴۹۲محمودفاتح نیای راویز۱۳۹۶/۰۵/۰۱مکانیکسازمان عمران
نیاز به رضایت کارمند
۴۹۳حسینفاتح نیای راویز۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۹۴مهدیفاتحی۱۳۷۹/۰۳/۰۱گشت تاکسیرانیسازمان تاكسیرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۹۵مهدیفاتحی مرج۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارخانه آسفالتسازمان عمران
نیاز به رضایت کارمند
۴۹۶محمدفتح الهی اودرجی۱۳۹۶/۰۵/۰۱املاکشهرداری مركزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۹۷مهدیفتحی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارشناسشهرداری منطقه یک
نیاز به رضایت کارمند
۴۹۸مجیدفتحیان چشمه سفیدی۱۳۷۹/۰۳/۰۱تاسیساتسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۴۹۹مجتبیفتحیان چشمه سفیدی۱۳۹۶/۰۵/۰۱لکه گیری آسفالتسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۰۰محمدفتحیان ۱۳۹۶/۰۵/۰۱شورای شهر
شورای شهر
نیاز به رضایت کارمند
۵۰۱محمد جوادفتحیان چشمه سفیدی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۵۰۲جوادفتحیان چشمه سفیدی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی نگهبانحراستنیاز به رضایت کارمند
۵۰۳علیفتحیان چشمه سفیدی۱۳۹۶/۰۵/۰۱بناسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۰۴مهدیفتحیان چشمه سفیدی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مکانیکسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۰۵رضافرج الهی شاهرخ آباد۱۳۸۴/۱۲/۰۸معاون آتشنشانیسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۰۶حسنفرهادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱CNG
بازرسینیاز به رضایت کارمند
۵۰۷علیرضافرهادی رحمت آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۰۸فریبافریدونی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارگزینشهرداری مركزی
نیاز به رضایت کارمند
۵۰۹محمدرضافصیحی محمدآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مکانیکسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۱۰محمدرضاقاری زاده عباس آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱سدمعبرمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۵۱۱احمدقاری زاده عباس آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۱۲حسنقاسمی احمدی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیفضای سبزنیاز به رضایت کارمند
۵۱۳مهدیهقاسمی دهنوئی۱۳۹۶/۰۵/۰۱درآمدشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۱۴مهرانقربانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱تفکیکشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۱۵حسینقربانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبان هتلمشهد
نیاز به رضایت کارمند
۵۱۶مهدیقربانی حیدر آباد كشكو۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۱۷حسنقربانی علی آباد وزیر۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارگر آسفالتسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۱۸مصطفیقصابی لاهیجانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۱۹محمدرضاقلعه جنت آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آبدارچیسازمان مدیریت و حمل و نقل رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۲۰حمیدقلی زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱نقشه بردارشهرداری منطقه دو رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۲۱حمیدقلیزاده عباس آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی نگهبانحراستنیاز به رضایت کارمند
۵۲۲علیقنادی عرب۱۳۹۶/۰۵/۰۱ناظر قرارداد هاسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۲۳محمدرضاقنبرزاده كهن توت۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۲۴علیرضاقنبری پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیعمراننیاز به رضایت کارمند
۵۲۵علیقنبری رستم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱حسابدارسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۲۶محمدعلیقنبری فخر آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۲۷سعیدقندی زرندی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول خدمات شهریشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۲۸محمدقهرمان۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۵۲۹حمیدكاردوست پاریزی۱۳۷۹/۰۳/۰۱امور مالیشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۳۰جابركارگر برزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱حراست
حراست
نیاز به رضایت کارمند
۵۳۱الهامكارگر دیانتی۱۳۹۶/۰۵/۰۱شورای شهر
شورای شهر
نیاز به رضایت کارمند
۵۳۲رضاكاظمی۱۳۹۶/۰۵/۰۱ناظرمعاونت فنی و عمرانی
نیاز به رضایت کارمند
۵۳۳محمدحسینكاویانی۱۳۸۴/۱۲/۰۸رئیس اداره سرمایه انسانیشهرداری رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۳۴مژگانكبیری داورانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱فرهنگسراشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۳۵رسولكدخدازاده۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۳۶محسنكدخدایی دولت آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱تفکیکشهرداری منطقه۱رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۳۷ایمانكربلایی علیزاده همت آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۳۸محمدكرمی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۵۳۹ابراهیمكرمی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رئیس کارخانه آسفالتسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۴۰احسانكرمی زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه یک
نیاز به رضایت کارمند
۵۴۱اصغركرمی سرخان۱۳۹۶/۰۵/۰۱معاونت عمرانیمعاونت فنی و عمرانی
نیاز به رضایت کارمند
۵۴۲حسینكرمی نسب سرخانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریمعاونت فنی و عمرانی
نیاز به رضایت کارمند
۵۴۳محمودكرمی نعمت آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی نگهبانحراستنیاز به رضایت کارمند
۵۴۴رضاكریم زاده محمدآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کار پردازیشهرداری مركزی
نیاز به رضایت کارمند
۵۴۵محمدعلیكریمی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رئیس اداره حقوقیشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۴۶اصغركریمی حمیدآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱معاون توسعهشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۴۷محمدكریمی حمیدآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱حسابدارسازمان حمل ونقل
نیاز به رضایت کارمند
۵۴۸قاسمكریمی دهنو۱۳۹۶/۰۵/۰۱اجرائیاتشهرداری مركزی
نیاز به رضایت کارمند
۵۴۹علیكریمی نسب حمیدآباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱نظافت چیسازمان مدیریت و حمل و نقل رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۵۰جلالكریمی نوش آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارشناسشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۵۱مهدیكریمی نوقی پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱نقشه بردارسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۵۲محمدكریمیان زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱واحد برقشهرداری رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۵۳حسینكریمیان زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول آموزش آتش نشانی
سازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۵۴حسنكلانتری درجوزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۵۵عباسكلانتری دررنجی۱۳۹۶/۰۵/۰۱بازرسیسازمان مدیریت و حمل و نقل رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۵۶علیكمالی جعفر ابادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریآرامستان
نیاز به رضایت کارمند
۵۵۷حسنكمدارپور۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارشناسشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۵۸جوادكهن چناری پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱بایگانی منطقه دوشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۵۹محمدكهن چناری پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۶۰محمدكهن چناری پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادینهالستاننیاز به رضایت کارمند
۵۶۱حسنكوهیان۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۵۶۲علیكیان راد۱۳۸۴/۱۲/۰۸دبیرخانهشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۶۳احسانكیماسی۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۶۴عباسگفاسی۱۳۹۶/۰۵/۰۱سدمعبرمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۵۶۵علی اصغرگنجعلی خان حاكمی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول دبیرخانهشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۶۶مهدیلاله زاری۱۳۹۶/۰۵/۰۱دبیر کمیسیون ۱۰۰شهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۶۷حسینلری۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیراننده حمل و نقلنیاز به رضایت کارمند
۵۶۹محمدماهی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۷۰سلیمانماهی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۵۷۱شاهینماهی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۵۷۲عباسمحرابی زاده جلگه۱۳۹۶/۰۵/۰۱CNG
بازرسینیاز به رضایت کارمند
۵۷۳محسنمحسنی راد۱۳۹۶/۰۵/۰۱نقلیه سبکشهرداری مركزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۷۴مجیدمحسنی پورمسینانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیخدمات شهرینیاز به رضایت کارمند
۵۷۵رضامحمد اسمعیلی كرمانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۷۶علیمحمد رضایی چاه جعفری۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۷۷محمدمحمد قلی بیگی عباس آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱انباردارسازمان عمران
نیاز به رضایت کارمند
۵۷۸مجیدمحمداسماعیل كرمانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۵۷۹مهدیمحمدامینی رنجبر۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۸۰غلامرضامحمدباقری جوپاری۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور مالیسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۸۱حمیدرضامحمدحسینی دوراندیش۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیتاسیساتنیاز به رضایت کارمند
۵۸۲حسینمحمدرجبی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۸۳علیرضامحمدرضایی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۸۴زهرهمحمدشفیع زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۸۵محمدرضامحمدطاهری۱۳۹۶/۰۵/۰۱مکانیکسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۸۶فرهادمحمدعباسی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارمندامور مالینیاز به رضایت کارمند
۵۸۷علیمحمدعلی زاده محمدآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نقاشمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۵۸۸حسینمحمدمیرزایی قالیباف۱۳۹۶/۰۵/۰۱آبدارچیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۸۹احمدمحمدی۱۳۷۹/۰۳/۰۱مامور ابلاغخدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۵۹۰محمدرضامحمدی۱۳۹۶/۰۵/۰۱ناظر عمرانسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۹۱محمدمحمدی پاقلعه۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول انفورماتیکشهرداری رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۹۲غلامرضامحمدی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۹۳علیرضامحمدی اسماعیل آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۹۴احمدمحمدی پاقلعه۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۵۹۵فاطمهمحمدی پاقلعه۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۹۶علیمحمدی پاقلعه۱۳۹۶/۰۵/۰۱بناسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۵۹۸حسینمحمدی حصنی۱۳۹۶/۰۵/۰۱CNG
بازرسینیاز به رضایت کارمند
۵۹۹غلا مرضامحمدی خنامان۱۳۷۹/۰۳/۰۱آتشنشانیسازمان آتشنشانی
نیاز به رضایت کارمند
۶۰۰مجیدمحمدی ده رنجی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۰۱مسلممحمدی رنجبر دردر۱۳۹۶/۰۵/۰۱خدمات شهریشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۰۲جوادمحمدی رنجبر همت آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۰۳عباسمحمدی زاده درجوزی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادینگهباننیاز به رضایت کارمند
۶۰۴علیمحمدی سرداری۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداری زیباسازی
زیباسازینیاز به رضایت کارمند
۶۰۵محمدمحمدی فیض آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۶۰۶محمدمحمدی كوهبنانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی نگهبانحراستنیاز به رضایت کارمند
۶۰۷هادیمحمدی مدرس۱۳۹۶/۰۵/۰۱معاون اداری و مالیشهرداری منطقه یک رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۰۸علیمحمدی مدرس۱۳۹۶/۰۵/۰۱حقوقیشهرداری مركزی
نیاز به رضایت کارمند
۶۰۹مجیدمحمودی مسینان۱۳۷۹/۰۳/۰۱آتشنشانیسازمان آتشنشانی
نیاز به رضایت کارمند
۶۱۰داوودمحمودی مسینان۱۳۷۹/۰۳/۰۱آتشنشانیسازمان اتشنشانی
نیاز به رضایت کارمند
۶۱۱امیدمحی الدینی اناری۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه یک
نیاز به رضایت کارمند
۶۱۲محمدمحی الدینی مسینان۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیعمراننیاز به رضایت کارمند
۶۱۳محمدمختاری۱۳۸۴/۱۲/۰۸شهردارشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۱۴محمدرضامرادی زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریمعاونت فنی و عمرانی
نیاز به رضایت کارمند
۶۱۵سودهمرادی نسب عباس آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول دفترشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۱۶سید محمدمرتضوی شاهم آبادی۱۳۸۴/۱۲/۰۸مهندس عمرانبازآفرینی
نیاز به رضایت کارمند
۶۱۷روح اللهمرشدی نصرت آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱مامور به خدمتشورای شهر
نیاز به رضایت کارمند
۶۱۸فهیمهمرشدی نصرت آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱درآمدشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۱۹علیمزنگ دهنوی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی نگهبانحراستنیاز به رضایت کارمند
۶۲۰سیدرضامظفری طباطبایی۱۳۹۶/۰۵/۰۱پلیس ساختمانیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۲۱حمیدمظهری راد۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیمرکز پیامنیاز به رضایت کارمند
۶۲۲علی بازمعصومی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۶۲۳جوادمعصومی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نقشه بردارسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۲۴علیرضامعصومی اردیزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیعمراننیاز به رضایت کارمند
۶۲۵حسینمعصومی كهنوج۱۳۹۶/۰۵/۰۱آهنگرسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۲۶حسنمعصومی موسی آباد۱۳۸۴/۱۲/۰۸امور اداریشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۲۷حسینمغویی نژاد۱۳۸۴/۱۲/۰۸مهندس فنی و عمرانیسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۲۸علیمغویی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیعمراننیاز به رضایت کارمند
۶۲۹محسنمغویی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۳۰احسانمقصودی۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۳۱محسنمقصودی۱۳۹۶/۰۵/۰۱سرویسکارسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۳۲علیمقنیان بیاضی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۳۳احمدمقیمی دلاكی همت آباد۱۳۷۹/۰۳/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۶۳۴مجتبیملائی حصنی۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۳۵حسینملاحسینی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۶۳۶رضاملامحمدی داورانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۳۷حامدملایی ماهونكی۱۳۹۶/۰۵/۰۱زیباسازیشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۳۸جهانگیرملكی ۱۳۸۴/۱۲/۰۸مشاور شهردارشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۳۹محمد فاضلمنتظری۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیآتش نشانینیاز به رضایت کارمند
۶۴۰محسنمهدوی شاهم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱CNG
بازرسی
نیاز به رضایت کارمند
۶۴۱عباسمهدی زاده دره جوزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۴۲زهرامهدیان پررانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور قراردادهاشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۴۳حسینمهدیزاده۱۳۸۴/۱۲/۰۸مسئول امور قراردادهاشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۴۴علی اكبرمهدینژاد۱۳۸۴/۱۲/۰۸امور اداریسازمان حمل ونقل فسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۴۵علی اصغرمهدینژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۴۶محمدعلیمهدینژادطهان۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۴۷محمدرضامهدینژادطهان۱۳۹۶/۰۵/۰۱CNG
بازرسینیاز به رضایت کارمند
۶۴۸حسینمهران۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۴۹حسنمهی الدینی مسینانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۵۰احمدموحدی فرد۱۳۸۴/۱۲/۰۸کارشناس املاکشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۵۱حسینموحدی راد۱۳۹۶/۰۵/۰۱پلیس ساختمانیشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۵۲مسعودمیرحسینی جدید۱۳۹۶/۰۵/۰۱انباردارسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۵۳ناصرمیرحسینی جدید۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۵۴مسعودمیرزائی۱۳۹۶/۰۵/۰۱درآمدشهرداری منطقه یک
نیاز به رضایت کارمند
۶۵۵حمزهمیرزائی پورعباس آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه یک
نیاز به رضایت کارمند
۶۵۶محسنمیرزائی خلیل آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱سدمعبرخدمات شهری منطقه یک
نیاز به رضایت کارمند
۶۵۷محمدحسینمیرزائی رستم ابادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۶۵۸حامدمیرزائی زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱پلیس ساختمانیمعاونت خدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۶۵۹مرتضیمیرزااسماعیلیابرغوئیدرهدر۱۳۹۶/۰۵/۰۱واحد برق
واحد برق
نیاز به رضایت کارمند
۶۶۰غلامرضامیرزااسمعیلی ابرغوئی دردر۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۶۱وحیدمیرزاحسنی عباس آبادی۱۳۹۵/۰۴/۲۴آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۶۲اكبرمیرزایی۱۳۹۶/۰۵/۰۱خدماتیسازمان حمل ونقل شهرداری رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۶۳محمدمیرزایی دهنویی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان حمل ونقل شهرداری رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۶۴علیمیرزایی نسب قوام آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۶۵علیمیرزایی ابراهیم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۶۶۶علیمیرزایی خلیل آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱تعمیرکارسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۶۷محمدمیرزایی خلیل آبادی۱۳۷۹/۰۳/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۶۶۸حسینمیرزایی خلیل آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱تاسیساتشهرداری مرکزی
نیاز به رضایت کارمند
۶۶۹اصغرمیرزایی دهنوئی۱۳۸۴/۱۲/۰۸مسئول GPS
سازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۷۰علیمیرزایی ناصریه۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتشنشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۷۱سیدمجتبیمیرزمانی بهرمانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نقشه بردارمعاونت فنی و عمرانی
نیاز به رضایت کارمند
۶۷۲علیمیركی تاج آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مخابراتشهرداری مرکزی
نیاز به رضایت کارمند
۶۷۳محمودمیرمحمدی ماهونكی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آبدارچیشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۷۴حمیدمیرمحمدی ماهونكی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آبدارچیشهرداری مركزی
نیاز به رضایت کارمند
۶۷۵سید مالكمیرمخلصونی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول واحد چکشهرداری مركزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۷۶علینادری پوررفسنجانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۷۷حسیننادعلی خانی ده ظهر۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی نگهبانحراستنیاز به رضایت کارمند
۶۷۸مصطفینادعلی نسب۱۳۹۶/۰۵/۰۱حراستمعاونت فنی و عمرانی
نیاز به رضایت کارمند
۶۷۹حسنناظری نژادرضاآباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۸۰كورشناظمی۱۳۸۴/۱۲/۰۸مسئول حقوقیسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۸۱اطهره ساداتنبه الهدایی پاقلعه۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریشهرداری مركز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۸۲سید مصطفینبوی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قرارداد معینمنطقه ۲نیاز به رضایت کارمند
۶۸۳سیدرضانبوی هنسیجی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۶۸۴مجیدنخعی زاده چاهی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نقشه بردارشهرداری منطقه ۲ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۸۵محمدنخعی عبدل آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۶۸۶ابوالفضلنخعی ناصریه۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۶۸۷محمدنخعی نسب۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۸۸عباسنداف رحمت آباد۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۸۹حمیدنژاد ترشاب۱۳۸۴/۱۲/۰۸دفتر خدمات شهریخدمات شهری
نیاز به رضایت کارمند
۶۹۰حجتنژاد ترشاب۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی رانندهعمراننیاز به رضایت کارمند
۶۹۱محمدعلینژادشفیعی دخت داورانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادی نگهبانحراستنیاز به رضایت کارمند
۶۹۲محمدرضانصراللهی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آبدارچیشهرداری مركزی
نیاز به رضایت کارمند
۶۹۳محمدنصراللهی نسب۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۹۴حسیننظامی نیا۱۳۸۴/۱۲/۰۸امور اداریسازمان تاكسیرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۹۵محمدنظری رحمت آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارگرآرامستان
نیاز به رضایت کارمند
۶۹۶یداللهنگهدارپنیرانی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیفضای سبزنیاز به رضایت کارمند
۶۹۷امیرنوذری فردوسی۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارپردازشهرداری مرکزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۹۸حسیننورمحمدی قاسم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آتش نشانسازمان آتش نشانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۶۹۹مجیدنورمحمدی قاسم آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱مهندس خدمات شهریخدمات شهری مرکزی
نیاز به رضایت کارمند
۷۰۰حسننوروزی ده شعیبی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور قراردادهاشهرداری مركزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۰۱عباسنوروزی ده شعیبی۱۳۹۶/۰۵/۰۱آبدارچیشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۰۲رضانوروزی دهنوئیه۱۳۹۶/۰۵/۰۱کارگر آسفالتسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۰۳حسننیك پیشه كوه جهری۱۳۹۶/۰۵/۰۱فضای سبزسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۰۴علی دادنیكویی دستجردی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان پاركها و فضای سبز رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۰۵حسینهاشمی عباس آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۰۶حمیدهدایتی پور درجوزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱قراردادیعمراننیاز به رضایت کارمند
۷۰۷حسینهنرمند۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۷۰۸محمدرضاواعظی مقدم۱۳۹۶/۰۵/۰۱قرارداد معیناداره بازآفرینینیاز به رضایت کارمند
۷۰۹معصومهوطن پرست پاریزی۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور مالیشهرداری مركزی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۱۰میثمیادگاری پور ۱۳۹۶/۰۵/۰۱مسئول کارگاه قطعاتسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۱۱احمد رضایادگاری نژاد نصرت آبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱نیاز به رضایت کارمند
۷۱۲الهامیوسف پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱شهرسازیشهرداری منطقه ۱ رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۱۳حسنیوسف پور۱۳۹۶/۰۵/۰۱نگهبانحراست
نیاز به رضایت کارمند
۷۱۴علییوسف زاده۱۳۹۶/۰۵/۰۱امور اداریسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۱۵محمدحسینیوسفی دره در۱۳۹۶/۰۵/۰۱واحد برق
واحد برق
نیاز به رضایت کارمند
۷۱۶روح اللهیوسفی شهرآبادی۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۱۷علییوسفی اودرجی۱۳۹۶/۰۵/۰۱باغبانسازمان عمران رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۱۸مجتبییوسفی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۱۹اسداللهیوسفی نژاد۱۳۹۶/۰۵/۰۱رانندهسازمان اتوبوسرانی رفسنجان
نیاز به رضایت کارمند
۷۲۰اکبرآبادی خواه ده علی۱۳۸۴/۱۲/۰۸دفتر امور شهریمامور بخدمت
نیاز به رضایت کارمند
۷۲۱مهدی قطب الدینی بهرمان۱۳۸۴/۱۲/۰۸مهندس عمراناداره باز افرینی
نیاز به رضایت کارمند
۷۲۲نبیرضایی زاده برواتی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱هسته گزینشاستانداری
نیاز به رضایت کارمند
۷۲۳سید نبی الله میرحسینی۱۳۹۹/۰۴/۰۱امور شهریمامور بخدمت
نیاز به رضایت کارمند