انصراف
خانه » حقوق و مزایای اعضای شورای شهر

طبق تبصره ذیل بند ۲ تصویب نامه شماره ۸۰۱۳/ت ۵۷۸۰۷ هـ مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۹ هیئت وزیران، اعضای شورای شهرهای ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، به ازای هر ساعت جلسه در ماه مبلغ ۸۹۰۰۰۰ ریال حق جلسه دریافت می کنند که حداکثر ساعات جلسات در ماه ۶۰ ساعت می باشد. بر این اساس حقوق اعضای شورای شهر رفسنجان به شرح زیر است:

ردیفنامنام خانوادگیسمتمبلغ اضافه کاریجمع حقوق و مزایاخالص دریافتی حقوق
۱سید حسینرحیمیرئیس شورا۵۳،۴۰۰،۰۰۰۴۸،۰۶۰،۰۰۰
۲علیمیربابایینایب رئیس۵۳،۴۰۰،۰۰۰۴۸،۰۶۰،۰۰۰
۳مه لقاحمکتدبیر شورا۵۳،۴۰۰،۰۰۰۴۸،۰۶۰،۰۰۰
۴سید ابراهیمصباغ جعفریدبیر شوار۵۳،۴۰۰،۰۰۰۴۸،۰۶۰،۰۰۰
۵حسینکهنوجیعضو۵۳،۴۰۰،۰۰۰۴۸،۰۶۰،۰۰۰
۶محمد علیارجمندعضو۵۳،۴۰۰،۰۰۰۴۸،۰۶۰،۰۰۰
۷فاطمه کردستانیعضو۵۳،۴۰۰،۰۰۰۴۸،۰۶۰،۰۰۰