انصراف
خانه » آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان کارگر

((آگهي  مناقصه عمومي))

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شوراي محترم اسلامی شهر، پروژه  پیاده روسازی خیابان کارگر حدفاصل میدان شهید زکریا تا میدان شهید زینلی را  از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۰۹/۱۰/۹۷  به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

ش۱

ش۲

ش۳

ش۴

ش۵

ش۶

ش۷

ش۸

فرم پیشنهاد قیمت