انصراف
خانه » آگهی مزایده عمومی فروش ۴۲۹ قطعه زمین از املاک شهرداری

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه ۶۹۲ مورخ ۶ شهریورماه ۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش ۴۲۹ قطعه زمین از املاک شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی لازم جهت شرکت در مزایده را دارند،دعوت به عمل می آید نسبت به دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت درمزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان،خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روزشنبه مورخ  ۹ مهرماه ۱۴۰۱ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان

لیست جدید املاک ۴۲۹ قطعه اصلاحیه