انصراف
خانه » آگهي مناقصه عمومی عملیات احداث بوستان در بلوار امام حسین ، حفاری و نظارت بر اجرای پل روگذر در بلوار خلیج فارس، آرماتور بندی و تکمیل گذر و پیاده روسازی ضلع غرب و شرق در بلوار امام علی (ع)

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به:
۱- اجرای عملیات احداث بوستان گردشگری و ساختمان زورخانه واقع در بلوار امام حسین (ع)
۲- اجرای عملیات حفاری جهت احداث شمع بتنی پل روگذر بلوار خلیج فارس
۳- نظارت بر اجرای عملیات پل روگذر واقع در بلوار خلیج فارس
۴- اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی پل روگذر واقع در بلوار خلیج فارس
۵- اجرای عملیات تکمیل گذر و پیاده روسازی ضلع شرق و غرب بلوار امام علی (ع)
از طريق برگزاري مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند،، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ۶ مهرماه ۱۴۰۱ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴
اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

فرم پیشنهاد قیمت حفاری شرایط عمومی و اختصاصی حفاری

قالب بندی شرایط عمومی و اختصاصی

شرایط عمومی و اختصاصی فرم برآورد قیمت اینبه ۱۴۰۱ فرم پیشنهاد قیمت