انصراف
خانه » آگهي مناقصه عمومي اجرای فاز اول پروژه گذرگاه فرهنگی بلوار امام علی (ع)
توضیحات سند:

((آگهي  مناقصه عمومي))

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شوراي محترم اسلامی شهر، اجرای فاز اول پروژه گذرگاه فرهنگی بلوار امام علی (ع)  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه  مورخ ۲۰/۰۵/۹۷  به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است . روابط عمومي شهرداري رفسنجان

جدیدترین مطالب