انصراف
خانه » آگهي مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین از املاک شهرداری واقع در بلوار امام حسین (ع)

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به فروش یک قطعه زمین از املاک شهرداری واقع در بلوار امام حسین (ع) از طريق برگزاري مزایده عمومی مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ اقدام نمايد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانايي لازم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل مي آيد نسبت به دریافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مزایده به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (مزایده) مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ ۰۷/۱۱ /۱۴۰۱ ازطریق سامانه مذکورتسليم نمايند.ضمناً شرکت کننده بایستی اصل ضمانت نامه بانکی را ۲روزقبل ازبازگشایی قیمت ها تحویل امور قراردادهای شهرداری مرکزی نمایند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان