انصراف
خانه » آگهي تجدید مناقصه عمومی احداث بوستان محله ای خیابان شهید ابولی، اجرای عملیات زیرسازی معابر سطح شهر و خرید سنگفرش پرس بتنی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به :

۱- احداث بوستان محله ای واقع در خیابان شهید ابولی
۲- اجرای عملیات زیرسازی معابر سطح شهر
۳-خرید سنگفرش پرس بتنی
از طريق برگزاري تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص و شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند،، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴
اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان