انصراف
خانه » آگهي تجدید مزایده عمومی ۴۲۹ قطعه زمین از املاک شهرداری

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به فروش ۴۲۹ قطعه زمین از املاک شهرداری از طريق برگزاري مزایده عمومی اقدام نمايد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانايي لازم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل  مي آيد  نسبت به دریافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در تجدید مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند.

( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)

مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

                                             

                                 اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

لیست جدید املاک ۴۲۹ قطعه اصلاحیه

جدیدترین مطالب