انصراف
خانه » آگهي تجدید مزایده عمومی فروش ۳۰ قطعه زمین از املاک شهرداری

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۳۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳  و ۸۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به فروش ۳۰ قطعه زمین از املاک شهرداری از طريق برگزاري مزایده عمومی اقدام نمايد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانايي لازم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل مي آيد نسبت به دریافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در تجدید مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.irمراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۶به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

تجدید مزایده ۳۰ قطعه