انصراف
خانه » آگهي تجدید مناقصه عمومی عملیات احداث بوستان گردشگری در بلوار امام حسین (ع)، حفاری جهت احداث شمع بتنی و اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی پل روگذر در بلوار خلیج فارس

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به :
۱- اجرای عملیات احداث بوستان گردشگری و ساختمان زورخانه واقع در بلوار امام حسین (ع)
۲- اجرای عملیات حفاری جهت احداث شمع بتنی پل روگذر بلوار خلیج فارس
۳- نظارت بر اجرای عملیات پل روگذر واقع در بلوار خلیج فارس
۴- اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی پل روگذر واقع در بلوار خلیج فارس
از طريق برگزاري تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص و شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند،، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ  ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴
اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

شرایط تجدیدعمومی و اختصاصی حفاری فرم پیشنهاد قیمت حفاری

شرایط تجدید عمومی و اختصاصی فرم پیشنهاد قیمت مهرماه ۱۴۰۱.

شرایط تجدید عمومی و اختصاصی

فرم پیشنهاد قیمت قالب بندی